شرایط رزرواسیون هتل شهاب ناهارخوران

. زمان تحویل اتاق ساعت 14:00وزمان تخلیه ساعت 12:00 می باشد.
. برای رزرو و تاییدیه آن هزینه یک شب اقامت دریافت می شود.
. در صورت لغو رزرو تا 24 ساعت بعد از انجام رزرواسیون 10%از مبلغ رزرو کسر خواهد شد.
. چنانچه میهمان قبل از ساعت 6 صبح به هتل مراجعه نماید حتما تاریخ رزرو را یک روز قبل قید نمایید وبعد از ساعت 6صبح تا 14 همان روز یک نیم شارژ محاسبه می شود.
. در صورت تغییر تاریخ رزرو حتما مراتب را 15 روز قبل از تاریخ رزرو به هتل اعلام وتاییدیه آنرا دریافت نمایید (در صورت ابطال رزرو).
. درصورت عدم اعلام کنسلی در موعد مقرر برابر مقررات هزینه یک شب کل اتاق های رزرو شده به حساب شخص رزرو کننده متعهد می باشد.
. زیر 3 سال رایگان می باشد .
. 3 تا 8 سال نیم بها می باشد .
. 8 سال به بالا نفر اصافه محسوب می گردد .
. ساعات سرو صبحانه : از 7:30 الی 10 صبح